Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden :

1. De verkoper verbindt zich enkel door zijn schriftelijke bevestiging van het order van de koper.

2. Leveringsdata zijn niet bindend voor de verkoper, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk werd bedongen. De levering wordt voltooid geacht wanneer de expediteur de goederen van de verkoper ontvangt. Na levering bij de expediteur gebeurt het transport op risico van de koper.

3. Klachten, behalve over verborgen fabricagefouten , worden niet aanvaard wanneer de goederen reeds gebruikt werden of wanneer de klachten niet aangetekend werden meegedeeld binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen. De verkoper behoudt zich het recht voor, de wettelijke afgekeurde goederen te vervangen, hetzij de aankoopwaarde terug te betalen. De goederen mogen niet teruggestuurd worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verkoper. Dergelijke toestemming is geen erkenning van het feit dat de teruggegeven goederen fouten vertonen of niet overeenstemmen met het order.

4. De facturen moeten worden betaald op de dag vermeld op de voorzijde van de factuur of op de schriftelijke orderbevestiging van de verkoper. Elk uitstel van betaling verplicht de koper automatisch, zelfs indien de verkoper dit niet officieel opvordert, een intrest van 12% per jaar op het werkelijk bedrag te betalen, behoudens alle andere schade die door de verkoper geëist kan worden. In geval van niet-betaling van de factuur op de overeengekomen dag, kan de verkoper de koper vervolgen voor het bekomen van de meest belangrijke bedragen plus de intrest en de kosten. De kosten hiervoor zullen ten laste van de koper worden gebracht. In geval van niet-betaling van de factuur op de juiste dag en afgezien van de intresten en kosten zoals hoger vermeld, zal het totale bedrag vermeld op de factuur worden verhoogd met 12% met een minimum van 124 euro en een max. van 1860 euro, als forfaitaire schadeloosstelling voor niet-betaling van de factuur op de juiste dag.

5. Ongevallen of gevallen  van overmacht zullen de verkoper automatisch ontheffen van zijn verantwoordelijkheden. Niettemin behoudt iedere partij zich het recht voor, het contract te vernietigen zonder vergoeding wanneer de vertraging die daardoor ontstaan is meer dan zestig dagen bedraagt.

6. Wanneer de koper niet voldoet aan de verplichtingen vermeld in dit contract of in ieder ander contract aangegaan met de verkoper, dan houden alle verplichtingen van de verkoper automatisch op totdat de koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Wanneer de koper echter daar niet aan voldoet binnen de twee weken na schriftelijke verwittiging per aangetekende zending, kan de verkoper het contract opzeggen zonder zijn recht op vergoeding op te geven.

7. Huidig contract wordt enkel bepaald door de Belgische wetgeving. Bij betwisting betreffende dit contract zal de handelsrechtbank van Oudenaarde exclusief recht hebben hierover te beschikken.

8. Buiten schriftelijke overeenkomst van de partijen zullen de hierin omschreven richtlijnen en voorwaarden alle richtlijnen en voorwaarden van het contract van koper en verkoper omvatten ondanks elke tegengestelde bepaling die kan voorkomen op het order of elk ander document door de koper uitgegeven.

(*) De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle verlies- en venietigingsrisico’s.